EMAC BELGIUM heet u welkom op zijn website. Wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Onze onderneming is bekommerd over uw persoonsgegevens en over de relatie met onze klanten, prospecten en partners. Daarom streven wij ernaar uw persoonsgegevens op een transparante manier te behandelen. Wij vragen u deze onderstaande verklaring omtrent uw wettelijke rechten en plichten aandachtig te lezen.

I. Begrippen

In onderstaand beleid van gegevensverwerking worden volgende begrippen gebruikt:

 • Een persoonsgegeven: elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv. naam, INSZ, e-mailadres, adres, GSM, …).
 • Een verwerking: een uitgevoerde actie met betrekking tot persoonsgegevens (verzamelen, opslaan, beheren, vernietigen, wissen, …).
 • Een verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden van en de middelen voor de verwerking bepaalt.
 • Een gegevensverwerker: een natuurlijke of rechtspersoon die namens de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt.

II. Onze onderneming

Onze onderneming, met benaming EMAC Belgium sprl 
Onze onderneming is ingeschreven bij de KBO onder het Nr. BE 0849.020.907
De maatschappelijke zetel is gelegen aan Allée Centrale, 76 à 6040 Jumet

III. Onze verwerkingsverantwoordelijke

De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Luc et Micaël Mohymont
De vertegenwoordiger van de aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Dimitri Mathieur
In hoedanigheid van IT Manager
Adres Allée Centrale, 76 à 6040 Jumet
Als verwerkingsverantwoordelijke is onze onderneming verplicht om de wettelijke vereisten omtrent de verwerking van gegevens te respecteren voor de doeleinden die ze zelf bepaald heeft. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van met name haar klanten, prospecten of partners.

IV. De gegevens die gebruikt worden

Onze onderneming gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden.
Om u te kunnen identificeren, contacteren en efficiënt te kunnen bedienen verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Klantnummer
 • E-mail

Link naar het bijhorende formulier

We gebruiken ook openbare gegevens of gegevens verzameld bij derden. Deze gegevens kunnen openbaar zijn, bijvoorbeeld gegevens betreffende bestuurders van een onderneming. U kunt ook sommige gegevens zelf openbaar gemaakt hebben (bijvoorbeeld op sociale media). Het kan ook noodzakelijk zijn dat onze onderneming gegevens koopt bij andere bedrijven. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor de wettige inzameling van de informatie die ze ons verstrekken. Die gegevens worden gebruikt voor direct marketing of om de juistheid na te gaan van de informatie waarover we beschikken. Uw persoonlijke voorkeuren voor onze producten en diensten worden opgeslagen in cookies die vervolgens worden gelezen wanneer u onze site bezoekt. Dit gebeurt anoniem, dat wil zeggen dat u niet geïdentificeerd kunt worden. Als u niet wilt dat onze onderneming informatie over uw bezoek verzamelt, opslaat en analyseert, kunt u hiertegen op elk moment bezwaar maken voor de toekomst (opt-out). Om technische redenen kan een opt-outcookie alleen worden gebruikt met de browser waarin het werd geïnstalleerd. Als u cookies verwijdert of een andere browser of een ander apparaat gebruikt, moet u de opt-outoptie opnieuw activeren.

V. Gerechtvaardigd belang

Onze onderneming moet als bedrijf kunnen functioneren. De Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens spreekt van een ‘gerechtvaardigd belang’.
Voor ons als commercieel bedrijf liggen een bepaald aantal gerechtvaardigde belangen aan de basis van de verwerkingen die wij doen. Het is onze taak te waken over de kwaliteit van onze diensten waarbij we de balans bewaken tussen enerzijds de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op het privéleven en anderzijds de gerechtvaardigde belangen van elke onderneming. Indien u niettemin bezwaar heeft tegen bepaalde verwerkingen kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook gebruikmaken van uw rechten die de reglementering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens u biedt.

VI. Onze gegevensverwerkers en leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal handelingen doen wij een beroep op:

 • hetzij leveranciers
 • hetzij gegevensverwerkers.

Wij zien erop toe om ons te verbinden aan partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en zich voldoende inzetten voor de beveiliging van onze gegevens en die van onze klanten.
Uw gegevens worden opgeslagen:

 • in een beschermde cloud (ik geef aan of het datacenter zich in de EU of buiten de EU bevindt; om dat te weten, controleer het contract dat met de leverancier ondertekend werd. Voor de gegevensuitvoer buiten de Europese Unie, moet ik er zeker van zijn dat mijn leveranciers voldoen aan de specifieke regels opgelegd door de GDPR zoals uitgelegd op de site)

VII. De klantenrechten en hun uitvoering

De Europese regelgeving kent aan klanten en prospecten de volgende rechten toe:

Recht op inzage van gegevens

U kunt uw persoonsgegevens die wij verwerken inzien. Indien u van dit recht gebruik maakt zullen wij proberen u een zo compleet mogelijk overzicht te geven van uw gegevens. Desalniettemin kunnen sommige gegevens uit onze bestanden verwijderd zijn. Op dezelfde manier kunnen dragers waarop sommige gegevens zijn opgeslagen om back-ups te garanderen na verloop van tijd ons niet toestaan deze gegevens weer te geven.

Recht op verbetering van gegevens

U kunt een verbetering of een aanvulling van uw gegevens vragen bij de eerder vernoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar tegen een specifieke verwerking

Als u betwist hoe wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen een specifieke verwerking. Er zijn echter gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verwerken.

Recht op gegevensverwijdering

Als u vermoedt dat bepaalde gegevens onjuist zijn verwerkt, kunt u vragen dat deze gegevens worden verwijderd. Er zijn echter juridische gevallen waarin verwijdering wettelijk niet is toegestaan.

Recht om zich tegen automatische verwerking te verzetten

U kunt zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen. Neem contact met ons op om te bepalen hoe het best aan uw verzoek kan worden voldaan. Sommige verwerkingen zijn geautomatiseerd om u beter te kunnen dienen. Voor de uitoefening van deze verschillende rechten, moet het verzoek dat u formuleert nauwkeurig zijn en uw identiteit bewijzen. 
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke van onze onderneming zoals vermeld onder punt III.